Cykelsemester - cykelpaket Gyllene Turer copy

Bokningsvillkor och allmänna villkor

Dessa villkor nedan gäller för dig som själv eller genom annan träffar avtal med Gyllene Turer enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla boende, transport av bagage, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa.

Bokning

Bokning sker via formulär på sidan eller mail till info@gylleneturer.se. Du kan också ringa, telefon 073 267 07 26. Vi registrerar bokningen och om alla uppgifter är korrekta skickar vi bekräftelse med bokningsnummer och betalningsuppgifter via mail eller post. Din bokning blir bindande för såväl dig som för Gyllene Turer, så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av oss. Bokningsvillkoren gäller omgående oavsett om du betalat helt, delvis eller inte alls.

Betalning

Bokningsavgift 10 % av paketets totalpris (dras av vid slutbetalning) betalas senast 10 dagar efter erhållen bekräftelse. Resterande belopp ska vara Gyllene Turer tillhanda senast 30 dagar före resans start. Om du inte betalar i tid avbokas din bokning och du debiteras enligt reglerna för Avbeställningskostnader, se nedan. Om du bokar senare än 30 dagar före ankomst ska hela betalningen göras omgående vid bokningen.

Avbokning och ändring

Du kan avboka via mail till info@gylleneturer.se. Uppge ditt bekräftelse/faktura-nummer. Avbokning räknas inte om den görs till någon annan eller direkt till någon av leverantörerna till paketen. Avbokning gäller endast efter mottagen bekräftelse på avbokningen från Gyllene Turer. Vid avbokning gäller avgifter enligt reglerna för Avbeställningskostnader, se nedan. Vid ombokning av tidpunkt eller paket debiteras SEK 500 per person.

Avbeställningsskydd

Du kan skydda dig mot avbokningskostnader genom att köpa ett avbeställningsskydd för 300 kronor/person. Med avbeställningsskydd kan du avboka t o m dagen innan ankomst utan avgift om följande inträffar:
a. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, maka/make, sambo, dina eller deras föräldrar, barn, syskon eller medresenär.
b. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c. Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, t ex omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad, som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning. Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyg som inkommer senare än 7 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej.

 

Avgiften för avbeställningsskydd, ändringsavgift samt bokningsavgift återbetalas ej.
Avbeställningsskydd kan endast tecknas vid bokningstillfället.

Avbeställningsskyddet gäller endast i samband med uppvisande av intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

Om medresenär/er väljer att fullfölja resan tillkommer avgift för ev enkelrum.

 

Avbeställningskostnader

(Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller.)
Vid avbokning

- tidigare än 30 dagar före resans start, 10 % av paketets totalpris, lägst SEK 500/person.

- 30-15 dagar före resans start, 25 % av paketets totalpris.

- 14-2 dagar före resans start, 50 % av paketets totalpris.

- 1 dag - avresedagen, 100 % av totalpriset.

Minimiålder för bokning

För att boka/ingå avtal med Gyllene Turer måste du vara 18 år. Vid bokning av grupp ska minst en person vara fyllda 18 år. Legitimering sker vid ankomst.

Allmänna villkor

ANSVARIG ARRANGÖR

Ansvarig arrangör är Gyllene Turer AB, tel 073 267 07 26, Halmstad, organisationsnummer 559396-2656, innehar F-skattsedel.

 

Som arrangör är vi skyldiga att:
- se till att du får nödvändiga handlingar.

- informera om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning.
- betala leverantörerna för de tjänster du köpt.
- se till att köpta tjänster stämmer med beskrivningen.

Vi ansvarar inte för löften som leverantören eller dennes kontaktperson kan ha gjort direkt till dig utan vår vetskap och som vi inte känt till eller för tjänster och produkter, utöver vad som ingår i beskrivningen, som köpts direkt av leverantören. (Om du gjort en överenskommelse om något som inte omfattas av arrangörens avtal, se till att du får det skriftligt och undertecknat av ägare eller kontaktperson.)
- Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.
 

RESEGARANTI
När du köper ett färdigt paket hos Gyllene Turer är du skyddad av resegarantilagen, genom att vi för din säkerhet har ställt en garanti hos Kammarkollegiet.

 

BAGAGETRANSPORT

Inkluderad bagagetransport gäller enbart för vuxna. För cykelpaket där bagagetransport ej ingår och bokas separat måste bokningen gälla hela sällskapet, 1 väska per person, max 20 kg/väska. Det är inte tillåtet att lämna värdesaker som pengar, smycken, kamera o dyl med bagagetransporten. Värdesaker måste du alltid ha med dig och själv ta ansvaret för betryggande förvaring.

 

OM NÅGOT GÅR SNETT

Om hela eller delar av ditt researrangemang inte kan levereras enligt bekräftelsen, och om inget ersättningsarrangemang kan ordnas fram, vars skillnader mot det du bokade är så små att det saknar betydelse för dig (t ex ändring av hotell i motsvarande klass och läge), så har du rätt att avboka. Gyllene Turer betalar då tillbaka det du betalat till dem, med avdrag för de delar av arrangemanget som du eventuellt redan hunnit utnyttja. Om en transporttjänst eller ett evenemang som ingått i bokningen ställs in på kort varsel, gäller att återbetalning sker endast för inställd transporttjänst/evenemang. Om du har klagomål måste du framföra dem till oss inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen ska rapporteras omedelbart. Detta görs i första hand till säljaren/anläggningen. Om du låtit bli att söka rättelse under vistelsen, och därmed inte givit säljaren/anläggningen möjlighet att rätta till eventuella brister, kan du inte i efterhand kräva ersättning.

 

Om du ändå inte är nöjd med ersättningen/kompensationen skall detta framföras skriftligen till Gyllene Turer senast 30 dagar efter avresa. Klagomål som framförs senare beaktas ej.

 

DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

* Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen, så snart den erhålls. Om du inte fått en bekräftelse måste du kontakta Gyllene Turer, via info@gylleneturer.se eller telefon 073 267 07 26. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart.

* Du har fullt ansvar för din cykling och övrigt under turen.
* Du har samma egna ansvar mot hotell och övriga leverantörer som gäller vid privat resande.
* Om inte paketets utlovade tjänster stämmer eller uppfyller de krav som kan ställas, tag kontakt med oss snarast, så vi får chans att rätta till problemen, se text ovan Om något går snett

VID TVIST
Vänd dig i första hand till oss med eventuella klagomål, se text Om något går snett. Skulle vi inte komma överens, vänd dig till Allmänna reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Om möjligt bör reklamationen framföras under vistelsen. Om du som kund framför klagomål som inte är obefogade, ska Gyllene Turer genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

 

FORCE MAJEURE

För det fall resan inte kan genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit är arrangören fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller även om resans inställelse beror på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led. 

PERSONUPPGIFTSLAGEN

Genom att betala samtycker du till att personuppgifter får behandlas av Gyllene Turer. Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig gästadministration, att tillförsäkra att Gyllene Turer har tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall, att uppfylla villkoren för avbeställningsskyddet samt att administrera och behandla eventuella skador. Du kan även komma att kontaktas av Gyllene Turer för uppföljning och marknadsundersökning.